Lifestyle

Kogo obowiązuje strategia podatkowa?

strategia podatkowa

Obowiązek sporządzenia strategii podatkowej wynika wprost z nowelizacji ustawy o podatku od osób prawnych, która weszła w życie 1 stycznia 2021 roku. Przepisy te jednak dotyczą jedynie niektórych przedsiębiorstw. Dlatego większość właścicieli firm nie musi obawiać się konieczności tworzenia takiego dokumentu. Kogo jednak obowiązuje strategia podatkowa? Podpowiadamy.

Czym jest strategia podatkowa?

Nie każdy przedsiębiorca zdaje sobie sprawę z tego, czym jest strategia podatkowa, ponieważ nie istnieje prawna definicja tego terminu. Próbę zdefiniowania tego pojęcia podjęli autorzy wytycznych w zakresie Ram Wewnętrznego Nadzoru Podatkowego. 

Zgodnie z tymi zapisami, strategia podatkowa powinna wskazywać na to, jaka jest wizja oraz misja podatkowa konkretnej firmy, a także jakie są jej długoterminowe cele. Powinna być spójna ze strategią podmiotu, który ją opracował, być zawsze aktualna i dostosowana do zmian zachodzących w przedsiębiorstwie. Jednocześnie musi informować o tym, że firma traktuje kwestie podatkowe jako część swojej odpowiedzialności.

Kogo dotyczy obowiązek przygotowania strategii podatkowej?

Informację o realizowanej strategii podatkowej do publicznej wiadomości mają obowiązek przekazać podatnicy, których przychody w roku podatkowym przekroczyły wartość 50 milionów euro według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego ogłoszonego w ostatnim dniu roboczym roku kalendarzowego, który poprzedzał rok sprawozdawczy. 

Strategie podatkowe muszą przygotować również podatkowe grupy kapitałowe, niezależnie od wysokości przychodów. Obowiązek ten dotyczy grupy jako całości, a także wszystkich spółek, które wchodzą w jej skład. Obowiązek stworzenia strategii podatkowej nie dotyczy jednak podatników będących stroną umowy o współdziałaniu zawartej z Szefem Krajowej Administracji Skarbowej.

Kiedy i w jaki sposób należy opublikować strategię podatkową?

Informację o realizowanej strategii podatkowej przedsiębiorstwo musi umieścić na swojej stronie internetowej tak, aby zapisy te były przekazane do publicznej wiadomości. Jeżeli jednak firma nie ma swojej witryny, wówczas informację o strategii podatkowej powinna zamieścić na stronie internetowej podmiotu powiązanego. Jej treść musi być opublikowana w języku polskim.

Strategię podatkową należy opublikować do końca 12 miesiąca następującego po zakończeniu roku podatkowego, którego dotyczy ta informacja. Niespełnienie tego obowiązku wiąże się z karą pieniężną. Nakładana jest ona przez naczelnika urzędu skarbowego, a jej wysokość może sięgać nawet 250 000 zł.

Dodaj komentarz